دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

بیا تو موویز | دانلود رایگان فیلم و سریال

Sen Anlat Karadeniz

اين سريال داستان زني است که در مقابل خشونت تسليم نمي شود و داستان يک مرد ساکن درياي سياه است که سکوت در مقابل نامردي و بي شرفي را رد مي کند، داستان عشق غيرممکن نفس زني که همراه بچه اش از ظلم مردي که در مقابل پول او را خريداري کرده بود فرار مي کند و به درياي سياه پناه ميبرد و طاهر مردي که بخاطر حمايت از او با عکس العمل هاي شديدي از خانواده اش رو به رو مي شود…

باکس دانلود
قسمت 33 FileSize: 1.881 GB
قسمت 33 FileSize: 2.355 GB
قسمت 33 FileSize: 1.030 GB
قسمت 33 FileSize: 1.068 GB
قسمت 32 FileSize: 2.020 GB
قسمت 32 FileSize: 2.539 GB
قسمت 32 FileSize: 1.124 GB
قسمت 31 FileSize: 2.421 GB
قسمت 30 FileSize: 1.787 GB
قسمت 30 FileSize: 1010 MB
قسمت 30 FileSize: 1.018 GB
قسمت 29 FileSize: 1.986 GB
قسمت 29 FileSize: 1.851 GB
قسمت 29 FileSize: 1.036 GB
قسمت 28 FileSize: 1.871 GB
قسمت 27 FileSize: 1.742 GB
قسمت 27 FileSize: 1.621 GB
قسمت 27 FileSize: 906 MB
قسمت 27 FileSize: 923 MB
قسمت 26 FileSize: 1.835 GB
قسمت 26 FileSize: 2.306 GB
قسمت 26 FileSize: 1.090 GB
قسمت 25 FileSize: 2.172 GB
قسمت 25 FileSize: 1.251 GB
قسمت 24 FileSize: 2.062 GB
قسمت 24 FileSize: 1.206 GB
قسمت 23 FileSize: 2.619 GB
قسمت 23 FileSize: 1.523 GB
قسمت 33 FileSize: 1.034 GB
قسمت 33 FileSize: 1.022 GB
قسمت 33 FileSize: 670 MB
قسمت 33 FileSize: 647 MB
قسمت 32 FileSize: 1.101 GB
قسمت 32 FileSize: 1.101 GB
قسمت 32 FileSize: 712 MB
قسمت 32 FileSize: 702 MB
قسمت 31 FileSize: 1.073 GB
قسمت 31 FileSize: 1.068 GB
قسمت 31 FileSize: 689 MB
قسمت 30 FileSize: 998 MB
قسمت 30 FileSize: 999 MB
قسمت 30 FileSize: 640 MB
قسمت 30 FileSize: 625 MB
قسمت 29 FileSize: 1.014 GB
قسمت 29 FileSize: 1.031 GB
قسمت 29 FileSize: 645 MB
قسمت 28 FileSize: 1.017 GB
قسمت 28 FileSize: 1.016 GB
قسمت 28 FileSize: 660 MB
قسمت 27 FileSize: 896 MB
قسمت 27 FileSize: 910 MB
قسمت 27 FileSize: 568 MB
قسمت 27 FileSize: 551 MB
قسمت 26 FileSize: 1.062 GB
قسمت 26 FileSize: 1.041 GB
قسمت 26 FileSize: 691 MB
قسمت 26 FileSize: 678 MB
قسمت 25 FileSize: 1.211 GB
قسمت 25 FileSize: 1.156 GB
قسمت 25 FileSize: 791 MB
قسمت 25 FileSize: 752 MB
قسمت 24 FileSize: 1.116 GB
قسمت 24 FileSize: 1.170 GB
قسمت 24 FileSize: 723 MB
قسمت 24 FileSize: 761 MB
قسمت 23 FileSize: 1.483 GB
قسمت 23 FileSize: 1.423 GB
قسمت 23 FileSize: 969 MB
قسمت 22 FileSize: 1.687 GB
قسمت 22 FileSize: 1.521 GB
قسمت 22 FileSize: 1002 MB
قسمت 22 FileSize: 1.011 GB
قسمت 33 FileSize: 666 MB
قسمت 33 FileSize: 655 MB
قسمت 33 FileSize: 466 MB
قسمت 33 FileSize: 447 MB
قسمت 32 FileSize: 709 MB
قسمت 32 FileSize: 686 MB
قسمت 32 FileSize: 499 MB
قسمت 32 FileSize: 487 MB
قسمت 31 FileSize: 696 MB
قسمت 31 FileSize: 681 MB
قسمت 31 FileSize: 478 MB
قسمت 30 FileSize: 630 MB
قسمت 30 FileSize: 615 MB
قسمت 30 FileSize: 449 MB
قسمت 30 FileSize: 438 MB
قسمت 29 FileSize: 657 MB
قسمت 29 FileSize: 640 MB
قسمت 29 FileSize: 449 MB
قسمت 28 FileSize: 663 MB
قسمت 28 FileSize: 657 MB
قسمت 28 FileSize: 459 MB
قسمت 27 FileSize: 566 MB
قسمت 27 FileSize: 563 MB
قسمت 27 FileSize: 400 MB
قسمت 27 FileSize: 385 MB
قسمت 26 FileSize: 687 MB
قسمت 26 FileSize: 673 MB
قسمت 26 FileSize: 483 MB
قسمت 26 FileSize: 470 MB
قسمت 25 FileSize: 792 MB
قسمت 25 FileSize: 769 MB
قسمت 25 FileSize: 558 MB
قسمت 25 FileSize: 548 MB
قسمت 24 FileSize: 764 MB
قسمت 24 FileSize: 742 MB
قسمت 24 FileSize: 536 MB
قسمت 24 FileSize: 529 MB
قسمت 23 FileSize: 975 MB
قسمت 23 FileSize: 950 MB
قسمت 23 FileSize: 684 MB
قسمت 22 FileSize: 951 MB
قسمت 22 FileSize: 1003 MB
قسمت 22 FileSize: 683 MB
قسمت 22 FileSize: 702 MB
قسمت 33 FileSize: 419 MB
قسمت 33 FileSize: 427 MB
قسمت 32 FileSize: 443 MB
قسمت 32 FileSize: 457 MB
قسمت 31 FileSize: 444 MB
قسمت 31 FileSize: 450 MB
قسمت 30 FileSize: 398 MB
قسمت 30 FileSize: 407 MB
قسمت 29 FileSize: 413 MB
قسمت 29 FileSize: 424 MB
قسمت 28 FileSize: 424 MB
قسمت 28 FileSize: 426 MB
قسمت 27 FileSize: 362 MB
قسمت 27 FileSize: 366 MB
قسمت 26 FileSize: 440 MB
قسمت 26 FileSize: 446 MB
قسمت 25 FileSize: 497 MB
قسمت 25 FileSize: 511 MB
قسمت 24 FileSize: 478 MB
قسمت 24 FileSize: 490 MB
قسمت 23 FileSize: 613 MB
قسمت 23 FileSize: 627 MB
قسمت 22 FileSize: 646 MB
قسمت 22 FileSize: 620 MB
قسمت 33 FileSize: 266 MB
قسمت 33 FileSize: 261 MB
قسمت 32 FileSize: 288 MB
قسمت 32 FileSize: 283 MB
قسمت 31 FileSize: 284 MB
قسمت 31 FileSize: 277 MB
قسمت 30 FileSize: 255 MB
قسمت 30 FileSize: 252 MB
قسمت 29 FileSize: 265 MB
قسمت 29 FileSize: 261 MB
قسمت 28 FileSize: 266 MB
قسمت 28 FileSize: 262 MB
قسمت 27 FileSize: 231 MB
قسمت 27 FileSize: 227 MB
قسمت 26 FileSize: 278 MB
قسمت 26 FileSize: 273 MB
قسمت 25 FileSize: 319 MB
قسمت 25 FileSize: 314 MB
قسمت 24 FileSize: 305 MB
قسمت 24 FileSize: 301 MB
قسمت 23 FileSize: 392 MB
قسمت 23 FileSize: 387 MB
قسمت 22 FileSize: 383 MB
قسمت 22 FileSize: 392 MB
قسمت 21 FileSize: 1.502 GB
قسمت 21 FileSize: 1.396 GB
قسمت 20 FileSize: 1.083 GB
قسمت 20 FileSize: 1.027 GB
قسمت 19 FileSize: 1.143 GB
قسمت 19 FileSize: 1.086 GB
قسمت 18 FileSize: 1.249 GB
قسمت 18 FileSize: 1.164 GB
قسمت 17 FileSize: 1.214 GB
قسمت 17 FileSize: 1.151 GB
قسمت 16 FileSize: 1.177 GB
قسمت 16 FileSize: 1.138 GB
قسمت 15 FileSize: 1.256 GB
قسمت 15 FileSize: 1.220 GB
قسمت 14 FileSize: 1.379 GB
قسمت 14 FileSize: 1.246 GB
قسمت 13 FileSize: 1.307 GB
قسمت 13 FileSize: 1.103 GB
قسمت 12 FileSize: 1.080 GB
قسمت 12 FileSize: 946 MB
قسمت 11 FileSize: 1.065 GB
قسمت 11 FileSize: 1.050 GB
قسمت 10 FileSize: 1.098 GB
قسمت 10 FileSize: 1.088 GB
قسمت 9 FileSize: 1.154 GB
قسمت 9 FileSize: 1.125 GB
قسمت 8 FileSize: 1.235 GB
قسمت 8 FileSize: 1.256 GB
قسمت 7 FileSize: 1.322 GB
قسمت 7 FileSize: 1.413 GB
قسمت 6 FileSize: 1.068 GB
قسمت 6 FileSize: 1.086 GB
قسمت 5 FileSize: 1.199 GB
قسمت 5 FileSize: 1.306 GB
قسمت 4 FileSize: 1.176 GB
قسمت 4 FileSize: 1.259 GB
قسمت 3 FileSize: 1.078 GB
قسمت 3 FileSize: 1.149 GB
قسمت 2 FileSize: 968 MB
قسمت 2 FileSize: 1.164 GB
قسمت 1 FileSize: 1.511 GB
قسمت 1 FileSize: 1.218 GB
قسمت 21 FileSize: 662 MB
قسمت 21 FileSize: 833 MB
قسمت 20 FileSize: 501 MB
قسمت 20 FileSize: 604 MB
قسمت 19 FileSize: 523 MB
قسمت 19 FileSize: 585 MB
قسمت 18 FileSize: 561 MB
قسمت 18 FileSize: 697 MB
قسمت 17 FileSize: 564 MB
قسمت 17 FileSize: 676 MB
قسمت 16 FileSize: 547 MB
قسمت 16 FileSize: 605 MB
قسمت 15 FileSize: 580 MB
قسمت 15 FileSize: 701 MB
قسمت 14 FileSize: 587 MB
قسمت 14 FileSize: 771 MB
قسمت 13 FileSize: 577 MB
قسمت 13 FileSize: 728 MB
قسمت 12 FileSize: 504 MB
قسمت 12 FileSize: 600 MB
قسمت 11 FileSize: 542 MB
قسمت 11 FileSize: 553 MB
قسمت 10 FileSize: 533 MB
قسمت 10 FileSize: 612 MB
قسمت 9 FileSize: 581 MB
قسمت 9 FileSize: 645 MB
قسمت 8 FileSize: 623 MB
قسمت 8 FileSize: 696 MB
قسمت 7 FileSize: 676 MB
قسمت 7 FileSize: 782 MB
قسمت 6 FileSize: 552 MB
قسمت 6 FileSize: 604 MB
قسمت 5 FileSize: 600 MB
قسمت 5 FileSize: 722 MB
قسمت 4 FileSize: 602 MB
قسمت 4 FileSize: 705 MB
قسمت 3 FileSize: 539 MB
قسمت 3 FileSize: 642 MB
قسمت 2 FileSize: 467 MB
قسمت 2 FileSize: 650 MB
قسمت 1 FileSize: 615 MB
قسمت 1 FileSize: 599 MB
کانال تلگرام